Main content

Met en voor ouders

Als partner

Ouders (en/of verzorgers) zijn volwaardig partner wanneer het gaat over het onderwijs en de ondersteuning aan hun kind. In goed partnerschap met de ouders werken we met elkaar preventief samen.

Wat de rol is van het samenwerkingsverband kunt u lezen onder Onze werkwijze.

In ons samenwerkingsverband zijn ouders ook betrokken in het ondersteuningsteam op de school. Dat vinden we vanzelfsprekend omdat het gaat om hun kind. Ouders/verzorgers hebben in de ondersteuning van het kind ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van ouders/verzorgers in dit ondersteuningsteam werpt duidelijk zijn vruchten af.

Er is een handig overzicht gemaakt van de verschillende ondersteuningsroutes voor onderwijs en zorg. Download hem hier.

Hier vindt u in een schema het overzicht van de onderwijstypen in onze regio.

Wat de rol is van de jeugdprofessional (voorheen gezinsspecialist of schoolmaatschappelijk werker) van MEVIS kunt u hier nalezen.

Meer  informatie over passend onderwijs is te vinden op: : www.passendonderwijs.nl en http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samen met het SWV Nieuwe Waterweg Noord (VO) zijn we een ouder- en jeugdsteunpunt aan het oprichten. Tot dit is gerealiseerd zijn we al telefonisch (T 010-2736007) en via mail (vragen@onderwijsdatpast.info ) te bereiken voor vragen op onderwijsgebied.

In deze brochure staat  informatie voor ouders waarin passend onderwijs wordt uitgelegd en wat u als ouder kunt doen en verwachten. Voor de leerlingen van de basisschool is er een aparte brochure gemaakt. Die vind je hier

Ook is er nu een brochure in het Engels opgesteld en zijn er video's in 6 talen (Engels, Turks, Arabisch, Pools, Perzisch, Tigrinya) waarin passend onderwijs wordt uitgelegd.

Via deze link kunt u ze bekijken.

Toch kan het zijn dat er een verschil van mening ontstaat tussen school en ouders, of tussen het ondersteuningsteam en de ouders.

Wanneer ouders het niet eens zijn met de handelswijze op school is de 1e stap om dit te bespreken op school. Met de leerkracht, intern begeleider of schooldirecteur. Wanneer deze gesprekken niet leiden tot een oplossing kunnen ouders zich wenden tot de schoolbestuurder van het bestuur waar de school onder valt. Bij ieder bestuur zal er een vertrouwenspersoon zijn tot wie men zich kan wenden en is er een klachtenprocedure.
Deze informatie is over het algemeen te vinden op de website van de betreffende school of schoolbestuur.

Het samenwerkingsverband vervult hier geen rol in!

Wanneer ouders het niet eens zijn met het advies dat in het ondersteuningsteam is gegeven, zal er geprobeerd worden door gesprekken tot een bevredigende oplossing te komen.

Wanneer ouders het oneens blijven met een advies van het ondersteuningsteam, kunnen zij een second opinion aanvragen bij een anders samenwerkingsverband (wij hebben deze afspraak met SWV SPOW (Westland).

Blijft het verschil van mening bestaan, dan kunnen ouders bezwaar maken (zie ‘Geschillen’).