Main content

Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap goed geregeld

Wettelijk gezien dient ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (oftewel OPR) in te stellen. Deze ondersteuningsplanraad dient haar goedkeuring te geven op het ondersteuningsplan. Daarnaast kan de ondersteuningsplanraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan, of informatie inwinnen bij de directeur-bestuurder alsmede bij de raad van toezicht van het samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van aangesloten scholen, zo gelijk mogelijk verdeeld tussen ouders en leerkrachten. De gewenste samenstelling van de ondersteuningsplanraad is gebaseerd op de wettelijke kaders medezeggenschap onderwijs (WMO).

De medezeggenschap op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is met het instellen van de ondersteuningsplanraad goed geborgd.

De ondersteuningsplanraad is te bereiken via e-mail.

Er zijn nog vacatures; voor de geleding Ouders 

Voor de geleding ouders is er nog een vacature voor ouders met een kind in het SO (ZML).