Main content

Bestuur

college van bestuur - raad van toezicht - deelnemersraad

Het samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door een college van bestuur (CvB), bestaande uit één persoon: de directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau.

Het toezicht wordt gevormd door de Raad van Toezicht (RvT), die bestaat uit een voorzitter en drie leden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die erop toeziet dat de directeur-bestuurder het beleid goed uitvoert. De Raad van Toezicht is ook een sparringpartner voor de directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht maakt als hulpmiddel bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een toezichtskader.

De directeur – bestuurder voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de 8 deelnemende schoolbesturen. Zij vormen samen de Deelnemersraad (DR) die een adviserende rol heeft. Deze DR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, de daaraan gekoppelde begroting en het daaruit voortvloeiende beleid. Als deelnemend schoolbestuur zijn zij mede-eigenaar van het beleid van het Samenwerkingsverband. 

Inspraak vanuit de aangesloten scholen wordt gerealiseerd middels de Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin nemen ouders en medewerkers zitting. De OPR heeft dezelfde instemmingsrechten als de Deelnemersraad en kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

Inspraak vanuit het personeel dat bij het stafbureau (centrale dienst) van SWV ODP is aangesteld, wordt gerealiseerd door de Medezeggenschapsraad personeel (MrP); deze raad heeft instemmingsrecht op alle zaken betreffende het personeel (personeelsbeleidsplan, personeelsbegroting) en kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

Voor een uitgebreide toelichting zijn de statuten verkrijgbaar bij het samenwerkingsverband.

College van bestuur :
Directeur-bestuurder Marianne van Kalmthout-Reijnen

Raad van toezicht:
Voorzitter: de heer Johan Vriesema
Leden: mevrouw Maureen van Doorn, de heer Arthur van Baalen en Mark Glaudemans

Deelnemersraad:
De deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen.
Reglement van de Deelnemersraad.