Main content

Geschillen

Ouders kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen een beslissing van de school of van het ondersteuningsteam. Dat doen ze allereerst bij de school, die samen met de ouders  tot een oplossing tracht te komen. Indien dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunnen ouders zich wenden tot het schoolbestuur van de betreffende school. Wanneer ouders ook met dit besluit niet akkoord zijn, kunnen zij zich tot de rechter wenden, die een bindende uitspraak doet.

Bij verschil van mening over de ondersteuningsbehoefte van uw kind in het onderwijs of als uw kind langdurig thuis zit zonder dat er zicht is op een oplossing kunnen ouders en/of betrokken instanties een verzoek indienen voor de inzet van een onafhankelijke onderwijsconsulent. Kijk hiervoor op www.onderwijsconsulenten.nl Een verzoek om ondersteuning kan zowel telefonisch als digitaal via de website worden gedaan. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijk en verzorgen advies en bemiddeling ten aanzien van passend onderwijs voor uw kind. De inzet van een onderwijsconsulent is gratis. Overleg voordat u een verzoek indient eerst met het Samenwerkingsverband.

Voor geschillen, klachten of andere zaken waarmee ouders niet terecht kunnen of willen bij het schoolbestuur of het samenwerkingsverband, is er de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. In gevallen van vermoedelijk oneigenlijk onderscheid (discriminatie) op grond van een handicap of chronische ziekte, kunnen ouders zich melden bij het college voor de rechten van de mens (CVRM) in Utrecht.

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij;
* de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso;
* de Commissie van beroep PO;
* de Landelijke commissie voor geschillen WMS;
* de Geschillencommissie OOGO-ondersteuningsplan.

De stichting Onderwijsgeschillen is te bereiken via T. 030-2809590  of Website

Een volledig reglement voor geschillen is bij ieder schoolbestuur en bij het samenwerkingsverband in te zien en op te vragen.

Gedurende de tijd van het bezwaar of beroep, geldt het genomen besluit over de betreffende leerling. Tevens geldt de Leerplichtwet, waardoor ouders hun kind niet thuis kunnen houden, alsmede het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), waar een melding gedaan kan worden van psychische en/of emotionele verwaarlozing wanneer ouders hun kind onderwijs of zorg onthouden.