Main content

Voorschoolse Educatie (VVE)

op peuterspeelzalen en kinderdagopvang

We streven in onze regio naar een goede overdracht van leerlingen vanuit de voorschoolse voorziening naar de basisschool.

In het Ketenproces Jonge Kind omschrijven we de stappen die er nodig zijn om te komen tot een goede doorgaande lijn, startend van inschrijving op een voorschoolse voorziening tot plaatsing op een basisschool.

We gaan hierbij uit van het Handelingsgericht Werken (HGW) waarin de cyclus ‘Signaleren, begrijpen, plannen en evalueren’ centraal staat.

Met de betrokken partners formuleren we doelen voor de gewenste samenwerking, inhoudelijke afstemming en het realiseren van een doorgaande ontwikkeling. Samen willen we extra ondersteuning bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Omdat er bij inschrijving een zorgplicht ligt bij scholen zodra een kind drie jaar oud is, wordt geadviseerd om bij het zoeken naar de juiste afstemming de leerling vanaf die leeftijd al te bespreken in het Ondersteuningsteam van de school.

Zo kan er tijdig een plan van aanpak opgesteld worden en kunnen we zorgen voor een goede overdracht naar de basisschool.