Main content

Stappenplan ED

Versie 01-2022

Stappenplan Ernstige Dyslexie (ED)

(op basis van Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (PDDB) 3.0)

Algemeen leesonderwijs

1. Monitoren van de voortgang en het signaleren van achterstanden bij ondersteuningsniveau 1 (reguliere onderwijsaanbod). Indien nodig opschaling naar ondersteuningsniveau 2 (verlengde en verdiepte instructie, herhaling in kleine stappen en meer begeleide inoefening).

2. Bespreken van de effecten van ondersteuningsniveau 2 in het Vooroverleg Ondersteuningsteam (VOT) met IB’er, GS en SWV’er.
    Indien nodig opschaling naar ondersteuningsniveau 3. Let op:

 • Ondersteuningsniveau 1 en 2 lopen door;
 • Uitbreiding leestijd 3x20 minuten (minimaal 60 minuten per week, 2 periodes van 10-12 weken);
 • Interventies gebaseerd op lees-analyse;
 • Afstemming op niveau en/of hiaten in de ontwikkeling;
 • Ondersteuning door gekwalificeerde professional (zoals RT-er of SLB-er). Indien wenselijk start SLB- traject als school ondersteuningsniveau 3 onvoldoende kan uitvoeren;
 • Individueel of maximaal 4 leerlingen per instructiegroep;
 • Handelingsplan met beschrijving startniveau en leeskenmerken op letter-, woord- en tekstniveau, de hierop ingezette ondersteuning en het behaalde resultaat.

​3. Evalueren van de effecten van ondersteuningsniveau 3. De leerling bij onvoldoende vordering bespreken in Ondersteuningsteam (OT) met IB’er, ouders, GS en SWV’er. Het OT beoordeelt of er voldoende aanwijzingen zijn voor een aanmelding Ernstige Dyslexie (ED). Hierbij is het volgende van belang:

 • 3 achtereenvolgende V- (min) of E-scores op woordlezen (gemeten met de DMT of een vergelijkbare toets die voldoet aan de gebruikelijke kwaliteitseisen);
 • voldoende ondersteuning op niveau 3;
 • geen belemmerende kindfactoren aanwezig voor de uitvoerbaarheid.

Aanmelding ED

4. Aanmaken dossier in Onderwijs Transparant.
5. Aanmaken VOT-traject van de specifieke leerling, waarbij de GS en SWV’er geselecteerd worden. Het dossier delen door de status van het VOT-traject op definitief te zetten. LET OP, zie punt 12!
6. Uploaden van onderstaande documenten in het VOT-traject:

 • leerlingdossier met ondertekening bevoegd gezag;
 •  individueel (lees)handelingsplan : WAT is er gedaan (op letter-, woord- en tekstlezen), WAAROM is juist dat gedaan, WAARMEE is dat gedaan, wat heeft (niet) geholpen en hoe is dat vastgesteld?;
 • uitdraai Leerling Volg Systeem (LVS) van de verschillende vakken;
 • vragenlijst ouders/verzorgers.

7. Keuze voor zorgaanbieder door ouder(s) (eventueel in overleg met school).
8. Aanvinken van beide poortwachters in Onderwijs Transparant via ‘Overzicht betrokken externen’:
    Mevrouw Corry Broek     cor.dia@outlook.com
    Mevrouw Carine Zwijnenburg     poortwachter@switcz.nl

Poortwachters

9. Beoordelen of het dossier voldoet aan de landelijk vastgestelde richtlijnen (check volledigheid van dossier en onderbouwing van ernst en hardnekkigheid van het lees- en eventueel bijkomend spellingprobleem, waarbij wordt gekeken hoe de geboden ondersteuning aansloot op de tekorten en kenmerken van het leesgedrag van de leerling).
10. Terugkoppeling dossier na beoordeling middels het ‘Logboek’ van Onderwijs Transparant. School krijgt een e-mailbericht van de poortwachter.
11. Contact opnemen met IB-er en communiceren over aanvullingen indien er sprake is van een incompleet dossier of een niet-ontvankelijk dossier.

School

12. Indien nodig: uploaden aanvullende informatie in het VOT-traject.
      LET OP, school zet het dossier NIET opnieuw op definitief.
13. Contact opnemen met GS. Wanneer de leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek en/of behandeling dan kan de
      school de aanmelding via de GS doorzetten naar ROG+.
14. Uitnodigen van desbetreffende zorgaanbieder Onderwijs Transparant via ‘Overzicht betrokken externen’
      (in het bestaande VOT-traject):
      Mevrouw Anouk Snijders (Opdidakt)
      Mevrouw Janneke van Veen (Leestalent/Educto)
      Mevrouw Anne van de Velden (RID)
15. Het delen van de effecten, na beëindiging van de dyslexiebehandeling, met het VOT/ OT.
16. Na een positief resultaat de casus in Onderwijs Transparant sluiten door in het tabblad “Actie en status” te kiezen voor
      “definitief” (in het bestaande VOT-traject).
17. De SWV'er sluit het dossier in Onderwijs Transparant vanuit zijn/haar kant.

Gezinsspecialist (GS)

18. De GS krijgt een aanvraag van de school om een ED aanvraag te doen zodra er een goedkeuring is van de Poortwachter.
19. Aanmaken van een dossier in Rondom en de benodigde gegevens uit Onderwijs Transparant halen.
20. Het dossier omzetten in een ondersteuningsplan ED.
21. Contact opnemen met ouders om kennis te maken en de aanvraag tot ED bespreken. De aanbieders worden met ouders doorgenomen. Ouders kunnen de website lezen of telefonisch contact opnemen voor meer informatie. Zodra ouders een keus hebben gemaakt geven zij dit aan de gezinsspecialist en school door.
22. Het ondersteuningsplan met ouders doornemen en door ten minste 1 ouder laten ondertekenen.
23. Na ondertekening het proces in Rondom afmaken en alle informatie doorgeven aan ROG+.
24. ROG+ geeft een beschikking af en start de aanvraag voorziening.
25. De GS ontvangt een bevestiging van ROG+ dat de beschikking is toegekend per mail.
26. Ouders ontvangen de beschikking per post.
27. De termijn voor ED diagnose duurt 3 maanden en voor ED behandeling 21 maanden.
28. Na het moment van aanvragen zijn de ouders, school en de aanbieder verantwoordelijk voor het proces. De evaluatie en afronding zal met deze partijen zijn.
29. De zaak in Rondom afsluiten.

Zorgaanbieder

30. Afstemming met de betreffende school na onderzoek en/of tijdens de behandeling en zorgen voor een warme overdracht.
31. Indienen ‘einde zorgmelding’ bij ROG+ bij beëindiging van de behandeling
32. Leveren van nazorg aan de school en ouders.

Leerlingen buiten de regio

Voor leerlingen van buiten de MVS regio kan de school het volledige dossier en het advies van de poortwachter via de beveiligde mail richten aan het wijkteam van de desbetreffende gemeente:
Schiedam:    ?
Maassluis:    Jacqueline Colijn j.colijn@maassluis.nl
Vlaardingen: beschikkingen@wijkteamsvlaardingen.nl

In dit geval zorgt het wijkteam voor de aanmelding bij ROG+.

Zie ook de infographic, werkkaarten en de website van dyslexie centraal (voor achtergrondinformatie en filmpjes)