Main content

DHH

singaleringsinstrument

Inzet DHH

Het belangrijkste is dat iedere school een protocol HB heeft, waar DHH onderdeel van uitmaakt. De afspraak binnen SWV Onderwijs Dat Past is dat alle scholen voor de signalering van (hoog)begaafde leerlingen DHH inzetten, tenzij ze al gebruiken maken van SIDI/PO. Hieronder staat kort beschreven hoe DHH in te zetten en op welk moment de Helpdesk HB in te schakelen. Indien er op enig moment vragen opkomen over de werkwijze of inhoud van DHH, dan kan er uiteraard ook direct een Helpdeskmelding worden gedaan.

Afname Quickscan

Indien ouders of KDV/PSZ signalen afgeven dat er mogelijk (hoog)begaafdheid in het spel is, dan moet er direct al actie worden ondernomen en moet de Quickscan in DHH worden afgenomen. Normaal gesproken wordt de Quickscan na vier tot zes weken afgenomen bij elke nieuwe leerling in groep 1. In groep 3 wordt de Quickscan aan het begin van het schooljaar nogmaals afgenomen en scholen kunnen ervoor kiezen dit aan het begin van groep 5 nog eens te doen. Uit de Quickscan komt een van de volgende adviezen: -Geen verdere actie -Neem de signalering af (onderzoeken of er iets extra’s nodig is voor mogelijke voorsprong) -Neem de diagnostiek af (mogelijk (hoog)begaafdheid verder onderzoeken)

Signalering

Als er vanuit de Quickscan doorverwezen wordt naar de signalering, dan geeft dit aan dat het verstandig is iets verder uit te zoeken of het kind een ander, extra of aangepast aanbod zou moeten krijgen om te voldoen aan de onderwijsbehoeften. Bespreek dit met ouders en laat ouders en leerkracht de vragenlijst invullen. De adviezen die hieruit volgen kunnen gebruikt worden om het aanbod voor het kind aan te scherpen. Indien wenselijk kan de helpdesk HB benaderd worden om mee te denken n.a.v. deze uitslag wat dit betekent en hoe dit praktisch vorm te geven op school. Er kan uiteraard ook uitkomen dat er geen extra actie nodig is of DHH verwijst door naar de diagnostiek.

Diagnostiek

Vanuit de Quickscan of via de signalering verwijst DHH u door naar de diagnostiek. Advies is om nu eerst een gesprek in te plannen met ouders om uit te leggen dat DHH aangeeft dat er mogelijk sprake is van (hoog)begaafdheid en dat het belangrijk is uit te zoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden. Hiervoor moeten eerst de leerkracht en ouders een uitgebreide vragenlijst invullen. Vanaf groep 5 is het ook wenselijk de leerlingenvragenlijst in te laten vullen. Hieruit volgt een basisadvies en een heleboel handelingsadviezen. Indien het basisadvies uit de diagnostiek aangeeft dat er eerstelijns of tweedelijns uitdaging nodig is voor een leerling of op z’n minst iets extra’s voor bij zijn sterke kanten/vakken, dan moet er een handelingsplan opgesteld worden voor deze leerling. Ons advies is dan ook om deze leerling nu aan te melden bij de Helpdesk HB als dit nog niet al was gedaan. De mate waarin er hulp nodig is om deze leerling de juiste begeleiding te geven, hangt dan nog af van de behoefte van de school. Indien school n.a.v. alle informatie zelf een plan opstelt, dan is de hulp niet meer dan feedback op het plan en het registreren hiervan. In andere gevallen heeft de school behoefte aan hulp vanaf de analyse tot het uitwerken van de praktische werkwijze in de klas. School heeft hierin de regie. Na het overleg met de Helpdesk HB maakt de school haar plan definitief en overlegt dit met ouders. Indien wenselijk kan school de Helpdesk HB vragen hierbij aanwezig te zijn om zaken toe te lichten. In sommige gevallen is de hulp vanuit de Helpdesk HB een wat langer traject met meerdere gesprekken met of zonder ouders. De helpdesk HB levert hierin maatwerk.