Main content

Afspraken

Afspraken binnen ons samenwerkingsverband over basisondersteuning

Iedere school:

 • heeft een aanbod voor leerlingen die anders leren, zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met lichte gedragsproblemen.
 • is in staat leerlingen op groepsniveau en op individueel niveau te ondersteunen in hun sociaal-emotioneel leren en ontwikkelen. De school biedt planmatig ondersteuning aan specifieke (groepen van) leerlingen die dat nodig hebben.
 • brengt de onderwijsbehoefte in kaart, betrekken ouders op tijd bij de ontwikkeling van hun kind, werken met het ondersteuningsteam, maken keuzes in aanbod en aanpak op passend arrangeren van de onderwijsbehoeften.
 • werkt met leerlijnen waarmee ze in staat zijn hun onderwijsaanbod voor specifieke (groepen) leerlingen te formuleren en hierin afstemming te zoeken met de behoefte van de leerling. Dit aanbod is vastgelegd in een geactualiseerd ondersteuningsprofiel van de school.
 • zorgt voor een positief didactisch klimaat waar kinderen tot leren kunnen komen.
 • zet zich in voor een soepele overgang van het jonge kind naar het VO.
 • is in staat leerlingen met een licht medische ondersteuningsbehoefte op school te houden en hoeven hen dus niet naar een andere lesplek te verwijzen. De wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) voorziet in een regeling ten aanzien van voorbehouden, risicovolle handelingen. Zo kan de school bepaalde medische handelingen op locatie organiseren. Informatie over de procedure en BIG-geregistreerde handelingen is op te vragen bij het samenwerkingsverband.
 • is in staat om in haar gebouw aanpassingen te maken voor leerlingen met fysieke beperkingen.
 • hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wanneer nodig.
 • ​doorloopt een eigen, interne kwaliteitscyclus met betrekking tot het inzetten van ondersteuning aan leerlingen en leerkrachten en het afstemmen van onderwijsaanbod (bijvoorbeeld Handelingsgericht Werken - HGW cyclus).
 • (directie en team) evalueert systematisch en periodiek hun leer- en ontwikkeldoelen en stelt dit bij indien nodig. Ze reflecteren op keuzes van hun eigen handelen en werken planmatig.
 • voert een jaarlijkse evaluatie en actualisatie uit van het OPP.
 • draagt zorg voor een voldoende op het inspectiekader.