Main content

8. Ondersteuningsplanraad OPR en medezeggenschapsraad personeel MRP

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft inmiddels een eigen voorzitter (een duo voorzitterschap). De Medezeggenschapsraad personeel (MRP) functioneert ook volledig. Deze laatste heeft driemaal per jaar overleg met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Medezeggenschapsvertegenwoordiging van het CON maakt vanaf volgend jaar ook deel uit van dit overleg.

Er vind eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering plaats tussen MRP, OPR en de Raad van Toezicht. Daarnaast is er eenmaal per jaar ‘voorzittersoverleg’ tussen de voorzitters van de RvT, OPR en MRP.

Op de ontwikkelagenda van de OPR staan de volgende actuele zaken: de bezetting van de OPR, communicatie met de achterban, betrekken van het werkveld bij het formuleren van input voor het nieuwe ondersteuningsplan voor de periode vanaf 2018 en toetsing van het beleid in de praktijk. De agenda van de MRP is onder andere gevuld met de toetsing van de uitwerking van het personeelsbeleidsplan.

Vertegenwoordiging van de OPR wordt ook uitgenodigd voor bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten die door het samenwerkingsverband worden georganiseerd.