Main content

7. Financiën

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

De volgende aanvullingen en wijzigingen gelden ten aanzien van ons financieel beleid. 

7.1 Begroting

De in de vorige versie benoemde weerstandsreserve is inmiddels onderbouwd met een gedegen risico analyse en kapitalisatie van die risico’s. Er zijn beheersingsmaatregelen geformuleerd en er is op basis daarvan een minimaal benodigde weerstandsreserve gedefinieerd. Deze risico analyse is ter advisering door de Deelnemersraad en de Ondersteuningsplandraad beoordeeld en inmiddels goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

In overleg met alle betrokkenen zijn de begroting en de meerjarenraming van 2016 en volgende jaren gesplitst in een begroting voor het Samenwerkingsverband en een begroting voor het CON project Schiedam. De risico analyses en kapitalisatie daarvan zijn eveneens gesplitst. Deze splitsing leidt niet tot ander beleid maar maakt controle en sturing overzichtelijker. De twee jaarrekeningen zullen wel geconsolideerd worden.

7.2 Middelen arrangementen

Om tegemoet te komen aan de gestegen vraag naar arrangementen hebben we in de meerjarenraming rekening gehouden met een stijging van de kosten die hiermee gemoeid zijn. De beleidsevaluatie en bijstelling per mei 2016 kan tot gevolg hebben dat we nieuwe keuzes maken voor de langere termijn.

7.3 Overgangsregeling rugzakken

De omzetting heeft volledig plaatsgevonden en er zijn geen ‘oude rugzakken’ meer. De opgestelde arrangementen zijn allemaal zorgvuldig afgestemd maatwerk.

7.4 Ontwikkeling expertisecentrum

De extra financiering die het SBO in het verleden ontving voor het voorkomen van wachtlijsten blijkt niet volledig te kunnen worden afgebouwd. We onderzoeken samen met het SBO en het SO hoe deze middelen gekoppeld kunnen worden aan de middelen die beschikbaar komen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum.