Main content

5. Doorgaande (zorg) lijn

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

5.1 Doorgaande zorg lijn voorschoolse - vroegschoolse periode

De afspraken voor een doorgaande lijn voorschool-vroegschool zijn in Schiedam duidelijk vastgelegd in een ‘ondersteuningsroute’. Samen met onze welzijnscollega Minters is een stappenplan opgesteld, waarin ieders rol bij de ondersteuning aan de kinderen die dit nodig hebben, duidelijk beschreven is.

Kern van de samenwerkingsafspraken:

Op een voorschoolse instelling wordt eerst een intern signaleringstraject doorlopen waarbij de pedagogisch medewerker (PM-er) met de locatiemanager het signaal bespreekt, eigenlijk net zoals scholen dat doen. Pas wanneer aanvullende ondersteuning nodig lijkt wordt de IB-er van de school geconsulteerd (signalen delen). Dit kan leiden tot een bespreking in een vooroverleg met het ondersteuningsteam van de school. De gezinsspecialist is de meest logische en eerste betrokkene. Wanneer er een onderwijsvraag is, komt de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband in beeld. Op vijf scholen in Schiedam is er een pilot met het ‘groeidocument’. Het is een document waarin een duidelijk zorgtraject wordt omschreven en gevolgd en is ontwikkeld door het samenwerkingsverband en Minters in nauwe afstemming met een aantal scholen. De intentie is om nu ook de voorschoolse instellingen in deze werkwijze mee te nemen, waarbij de ontwikkeling van een kind dus kwalitatief zeer zorgvuldig wordt vastgelegd in een levend document, dat aangeleverd wordt aan de school.

Aandachtspunt bij dit document en in het bespreken van signalen over leerlingen is nog het meenemen (letterlijk en figuurlijk) van ouders. Wat op de scholen steeds beter lukt, is voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven soms nog een grote stap: betrek ouders er vroegtijdig bij en maak ze onderdeel van het proces van het organiseren van de juiste ondersteuning.

Bovenstaande geldt in de praktijk vooral voor de doorgaande lijn van de peuterspeelzalen naar de basisschool. Er zijn natuurlijk ook andere routes en andere plekken waar jonge risicokinderen vroegtijdig ondersteund zouden moeten worden. Hier kijken we naar bijvoorbeeld de dagbehandelplekken voor jonge kinderen (0-7) en integrale vroeghulp. Voor alle plekken willen we praktische, effectieve projecten opzetten om de ondersteuning en doorgaande ontwikkelingslijn te verbeteren.

We betrekken ook de kinderdagverblijven in deze plannen. 

Tot slot: Deze werkwijze is ontwikkeld in Schiedam. Van daaruit gaan we met de gemeenten Vlaardingen en Maassluis in overleg om tot een zelfde werkwijze te komen. 

5.3 Overdracht PO-VO

Ook de doorgaande lijn basis naar voortgezet onderwijs is een onderdeel van onze inzet. Vanuit een eerdere pilot zijn, met het Steunpunt Onderwijs, het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs, vorig jaar afspraken gemaakt die ook dit jaar gelden. Een aantal kleine wijzigingen zijn:

  • De arrangementen die we in de basisschool hebben toegezegd worden niet automatisch overgenomen (zoals eerder wel was bepaald), maar wel besproken met het Steunpunt Onderwijs; 
  • Er vindt monitoring plaats van alle schooladviezen;
  • We begeleiden de overgang van leerlingen (12-jarigen) van het CON (nieuwkomers) naar de internationale schakelklas De Vos in Schiedam.