Main content

2. De gezinsspecialist en onderwijsspecialist samen op de scholen

De SWV-en en de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis/kiezen voor een gezamenlijke aanpak om zoveel mogelijk preventieve, integrale ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren, met als doel

 • Alle kinderen hebben een goede onderwijsplek, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
 • Elk kind kan zo succesvol mogelijk zijn/haar schoolloopbaan doorlopen en zich gezond en veilig ontwikkelen;
 • Leerkrachten kunnen zich primair richten op het onderwijs;
 • Snelle toeleiding en integrale hulp voor kinderen en gezinnen die (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig hebben. 

Dit uitgangspunt vertaalt zich concreet in de inzet van zowel een gezins- als een onderwijsspecialist. Er is meer duidelijkheid in de taken en rollen van beide specialisten en onderstaande informatie voegen wij toe aan het ondersteuningsplan. Onderstaand de beknopte weergave (een volledige uitwerking van taken en verantwoordelijkheden is bij het samenwerkingsverband op te vragen):

Gezinsspecialist

De gezinsspecialisten zijn voor school, ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt bij gedragsproblemen van  het kind of jongere, opvoedproblemen en gezinsproblematiek. Deze problemen gaan vaak samen met leerproblemen.

De gezinsspecialist biedt preventieve ondersteuning, onder andere middels:  

 • Weerbaarheidstraining, faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining;
 • Seksuele- en drugsvoorlichting;
 • Voorlichting aan ouders over bijvoorbeeld omgang met Social Media;
 • Coachen leerkrachten op leren signaleren en bespreken met ouders; •    Hulpverlening aan kind, jongere en ouders (systeemgericht);
 • Kindgesprekken over gedrags- en andere problemen.

Tot slot is de gezinsspecialist aanspreekpunt voor professionals van het wijkteam en daarbuiten (brugfunctie). De gezinsspecialist wordt ingevuld door de organisatie Minters. Op dit moment zijn er in de regio 40 actief.

Onderwijsspecialist

De onderwijsspecialist wordt ingevuld door de medewerkers van samenwerkingsverband Onderwijs dat past, dit zijn er 16 verdeeld over de scholen in de regio.

Belangrijkste taken van de Onderwijsspecialist:

 • De hoofdopdracht van de onderwijsspecialist is eigenlijk alles wat de school pedagogisch en didactisch op een hoger plan brengt. Hij of zij adviseert, ondersteunt IB’ers en leerkrachten, zodat de ondersteuningsmogelijkheden van de school worden vergroot en versterkt;
 • Arrangeert en organiseert onderwijsondersteuning voor leerlingen op basis van de ondersteuningsbehoefte /vraag;
 • Voorbereiding van de overgang naar andere onderwijssetting, als het huidige onderwijs niet meer past. 

De gezamenlijke, preventieve ondersteuning door de gezinsspecialist en onderwijsspecialist samen is vooral gericht op het zorgdragen voor goede onderwijs- en of zorgarrangementen, deze op gezette momenten te evalueren en daaruit de juiste conclusie te trekken samen met de ouders en ander OT leden en of wijkteamleden. 

Hoe verloopt de samenwerking?

De samenwerking inhoudelijk is van groot belang en is in deze fase zeer intensief, zowel op directieniveau als op het niveau van de uitvoerende professionals. 

Op de groep gezinsspecialisten rust momenteel grote druk. Scholen hebben hoge verwachtingen van de inbreng van deze groep en hieraan wordt nog niet altijd voldoende voldaan. De wijkteams zijn zichzelf nog aan het formeren en leren nu pas het onderwijsveld kennen. Deze verwachtingen moeten steeds beter op elkaar afgestemd worden.