Main content

10. De Gemeente

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

De gemeente is op vele fronten een belangrijke partner. De samenwerkingsrelatie krijgt dan ook veel aandacht, zowel ambtelijk als politiek. De zorgen die er zijn over onderwijs en zorg worden door velen gedeeld. Partijen weten elkaar te vinden en tonen toenemende belangstelling voor elkaars werk, bijvoorbeeld door een bezoek van de directeur aan de gemeenteraad, de staatsecretarissen van Rhijn en Dekker die op bezoek zijn geweest op de basisschool of een bezoek van B&W Schiedam bij de samenwerkingsverbanden PO en VO recent nog. Ook hier worden grenzen vloeibaar en rekken vergaand op of verdwijnen zelfs.

  • •Ten aanzien van de afspraken rondom leerlingenvervoer zijn betrokken partijen tevreden. Met name het advies vanuit het OT voor een eventuele aanvraag voor leerlingenvervoer werkt prettig. 
  • •De Jeugdzorg is onderwerp van verder gesprek met de gemeenten, evenals de samenwerking rondom de doorgaande lijnen.
  • •Vanuit enkele van de genoemde pilots vanuit het expertisecentrum is ook de samenwerking met de gemeente stevig vormgegeven of krijgt dat de komende tijd. We denken hierbij aan de pilot Behandel en Onderwijs Groep, de pilot family-class evenals de verlenging van de projecten voor nieuwkomers bij de Globe en het CON.

Voor wat betreft de leerplicht, geldt de volgende toevoeging op het ondersteuningsplan: 

10.3 Leerplicht en thuiszitters

De ontwikkelingen rondom de thuiszitters drukken ons soms met de neus op de feiten en dagen ons uit met nieuwe oplossingen te komen. Er zitten leerlingen om velerlei redenen soms thuis, vanwege een geschil tussen school en ouders, verwijdering van de leerling van school of bijvoorbeeld ziekte of verhuizing.

Er is echter ook een categorie leerlingen thuis omdat er wachtlijstproblematiek is en kinderen niet terecht kunnen op behandel- of lesplekken. Daar zien we dat ouders steeds vaker (terecht) een passende plek voor hun kind ‘claimen’. We kijken hierbij heel pragmatisch naar de rol van ieder in de oplossing van dit probleem.

Komend jaar zal er een SWV medewerker zich extra richten op de processen van de thuiszitters met als doel het kind zo snel mogelijk weer een onderwijsplek aan te bieden. Betrokken partijen zijn de gemeenten (leerplicht), de scholen, schoolbesturen en de ouders van de leerlingen.

Met leerplicht voeren we twee keer per jaar overleg over de plannen en ontwikkelingen rondom thuiszitters en kinderen met ontheffing. Vanuit OC&W wordt tweemaandelijks informatie opgevraagd over het aantal kinderen dat thuis zit en de duur van het thuiszitten. Het samenwerkingsverband is verplicht deze informatie anoniem aan te leveren.

Een oplossing voor een deel van het probleem is het organiseren van onderwijs aan thuiszitters (ook leerlingen met ontheffing). Samen met leerplicht bekijken we welke kinderen met ontheffing op een dagbestedingsplek wachten of reeds gestart zijn (met PGB-budget) en vrijstelling hebben gekregen van leerplicht (geautoriseerd thuiszitten dus). Door intensievere samenwerking met Leerplicht willen we deze kinderen in beeld krijgen en houden van onderwijsprofessionals. Per kind kan dan bekeken worden in hoeverre het aan onderwijs toe is en hoe dit georganiseerd zou kunnen worden.

Ook voor de overige ‘soorten’ thuiszitters maken we in 2016 een goede analyse en bewandelen we creatieve wegen om deze leerlingen passend onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden.

 

Hoofdstuk 10 is het einde van het addendum